תקנון מוסכם

נספח ג

 

תקנון זה מהווה דוגמא ואינו כולל את כל האפשרויות

 

תקנון מוסכם
בהתאם לסעיפים 62 ו-63
לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969אני/אנו הח"מ

     

     

 

שם פרטי

שם משפחה

בעל(י) המקרקעין /החוכר (ים) הידועים כחלקה/דף

     

בגוש/כרך

     

בשטח של

     

מ"ר,

קובע(ים) בזאת כדלהלן:

 

1.                בהתאם לאמור בסעיף 55 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: החוק), אני (אנו) מוציא (ים) חלקים מהרכוש המשותף ומצמידים לדירות כדלהלן:

(א)  חניה בשטח       המסומנת בתשריט באות       וצבועה בצבע       תוצמד לדירה מס'       .

(ב)  גג בשטח       המסומן בתשריט באות       והצבוע בצבע       יוצמד לדירה מס'      .

(ג)  צמידויות משותפות (לדוגמא: מדרגות המסומנות בתשריט באות ___ והצבוע בצבע ____ יוצמדו לדירה _____ ו- ______, בחלקים _____).

 

2.                הבית המשותף מורכב מ ____ מבנים, ______ כניסות, ולו ______ דירות.

בהתאם לאמור בסעיף 59 לחוק, אני (אנו) קובע (ים) בזאת כי הרכוש המשותף או חלק ממנו (למעט הקרקע) שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד, ולפיכך תחול חובת השתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף הנ"ל על כל בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף.

3.       בהתאם לאמור בסעיף 57 לחוק אנו קובעים כי שיעור החלקים ברכוש המשותף הצמודים לכל דירה יהיה לפי החישוב שלהלן - לדוגמא

(א) שטחי ההצמדות לא יכללו בחישוב שיעור החלקים ברכוש המשותף.

(ב) שטחן של מרפסות לא מקורות (גזוזטראות) יתווסף לשטח הדירה לצרכי חישוב החלקים ברכוש המשותף.


(ג)  שיעור החלקים ברכוש המשותף הצמוד לדירות יפורט כדלהלן:

     דירה,     חלקת משנה מספר 1                   24/154 חלקים
     דירה,     חלקת משנה מספר 2                   26/154 חלקים
     דירה,     חלקת משנה מספר 3                   26/154  חלקים
     דירה,     חלקת משנה מספר 4                   42/154 חלקים
     דירה,     חלקת משנה מספר 5                   36/154 חלקים

3.                בעלי הדירות קובעים בזאת, כי שיעור ההשתתפות בהוצאות עפ"י סעיף 58 לחוק יהיה כדלהלן:

(סעיף זה ישמש במקרה שרוצים לקבוע שיעור שונה מהקבוע בחוק).

4.                בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות התקנון המצוי, הוראות תקנון זה תקבענה.

5.                בהתאם לתקנה 84 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), אנו מבקשים בזה לאשר את התקנון הנ"ל ולהורות על רישומו.

 

     

 

     

 

     

 

     

השם

 

סוג זיהוי

 

מס' זיהוי

 

חתימה

     

 

     

 

     

 

     

השם

 

סוג זיהוי

 

מס' זיהוי

 

חתימהאני הח"מ
      עו"ד, מ-       מעיד בזה כי היום הופיע (ו)
בפני
      ת"ז       ולאחר שהסברתי לו/הם את מהות בקשתו(ם) לרישום תקנון מוסכם ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה, חתם(חתמו) על תקנון זה, ואישר(ו) כי ערך(ערכו)  את התקנון מרצונו(ם) הטוב והחופשי והבין(נו) את תוכנו.

 

     

 

     

תאריך

 

חתימת עורך הדין

 

 

 

אני מאשר התקנון לרישום

 

     

 

     

תאריך

 

מפקח(ת) על רישום מקרקעין

 

 

 

ה ע ר ה     אם התקנון מכיל יותר מדף אחד יש להחתים בראשי תיבות את המבקש(ים) על כל דף ודף

בתחתית הדף וכן על יד כל תיקון ו/או מחיקה בשולי התיקון ו/או המחיקה.

 

שתף